HIKOKI G3613DAW2Z-Basic 36V Akku Winkelschleifer 125mm